sunnuntai 12. huhtikuuta 2009

Fariseus Johanna Suurpää on syytänyt kuin fariseukset Jeesuksesta ja Jeesuksen sanomista netin täyteen ryssäläistä paskaa neekeri- ja ryssä-sanoista

Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää on syytänyt kuin fariseukset Jeesuksesta ja Jeesuksen sanomista netin täyteen ryssäläistä paskaa neekeri- ja ryssäsanoista = perättömiä väitteitä

Perustelen tässä pääsiäisen aikana niin

1) Neekeri-sanasta ja sen käytettävyydestä - Ihmettelen miksi neekeri-sanaa syrjitään? - Eikö ne ko. sanan välttelijät ole niitä pahimpia rasisteja kun eivät kykene kohtaamaan toiseutta kuten esim. Seppo Lehto oheisella videolla:)

----

----


2) Ryssä-sanasta ja sen käytettävyydestä malliksi esim. Klamydian "Ryssä mun leipääni syö" slageri mikä kertoo mistä on kyse yleensäkin Ryssän ja ryssien hommissa:
---------------


----------------------------
_____________-

Total account = Lopullinen tulos Johanna Suurpää on valehtelija. Ryssä- ja neekeri-sana ovat yhtä käytettäviä kuin savolainen, hurri, hämäläinen, ruotsi, saku, japsi, somali, jne.


Johanna Suurpää on lukee lakia kuten vain hänen Sovjet-tahoihin kallellaan oleva koulutustaustansa demla-lakimiestausta kertoo jo itsessään.

-----------------
http://www.vahemmistovaltuutettu.fi/intermin/vvt/home.nsf/pages/3710AFF6CE350CFFC22573930034BC10/$file/Nettirasismi_PDF.pdf


Rasistiseen kiihotukseen puuttuminen
Vähemmistövaltuutetun laissa säädettynä toimialana on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten
suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen
samoin kuin etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta. Vähemmistövaltuutetun käytössä
olevat keinot ovat ohjeet, neuvonta ja lausunnot. Joissakin tapauksissa valtuutettu voi viedä asioita
muiden viranomaisten ratkaistavaksi, esimerkiksi tuomioistuimiin.
Yksi monista toimialaan liittyvistä kysymyksistä on ollut kannanotot ja puuttuminen internetissä
esiintyvin sananvapauden rajat ylittävin aineistoihin, joista jotkut ovat olleet luonteeltaan rasistisia.
Vähemmistövaltuutettu pitää itsestään selvästi toimialaansa kuuluvana tehtävänä puuttua tällaisen
aineiston levittämiseen. Aineisto loukkaa syvästi viestin kohteina olevia ihmisiä, syventää ihmisten
ennakkoluuloja ja pahimmillaan levittää vihaa. Tällä kaikella on myös yhteys etnisen syrjinnän
määrään ja esiintymismuotoihin sekä epäsuorasti myöskin rasistisiin ilmiöihin, pahimmillaan väkivaltaan.
Sananvapaus ja ihmisarvon kunnioittaminen
Sananvapaus ei ole ehdoton oikeus ja sitä voidaan käyttää väärin. Jos eri perusoikeudet, kuten ihmisarvo
ja sananvapaus joutuvat vastakkain, punnitaan kummalle oikeudelle annetaan suurempi
painoarvo. Selkeäksi periaatteeksi on vahvistunut, etteivät ihmisarvoa loukkaavat, kansanryhmää
vastaan kiihottavat lausumat tai kunnianloukkaukset kuulu sananvapauteen.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päätöksissään linjannut, ettei ihmisoikeuksiin kuuluvaa sanavapautta
voi harjoittaa niin, että se johtaa toimintaan, joka on selkeästi koko ihmisoikeussopimuksen
hengen ja kansainvälisesti sovittujen ja hyväksyttyjen ihmisoikeusperiaatteiden vastaista. Tämän
perusteella muun muassa kansanryhmää vastaan kiihottavaa julkaisemista voidaan rajoittaa.
Julkaisemisen rajoitukset koskevat myös internetiä. Rasistiseen kirjoittelemiseen puuttumisella ei
ole tarkoitus rajoittaa esimerkiksi keskustelua maahanmuutto- tai kotouttamispolitiikasta. Sitä toki
saa kyseenalaistaa tai kritisoida. Kyse on nyt rikoksen tunnusmerkistön täyttävästä aineistosta.
Rasistinen propaganda on kielletty myös Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa.
Suomi on muun muassa sitoutunut asettamaan
”lain mukaan rangaistaviksi teoiksi kaiken rodulliseen ylemmyyteen tai vihaan
perustuvien aatteiden levittämisen, rotusyrjintään kiihottamisen samoin
kuin kaikki väkivaltaiset teot tai yllyttämisen sellaisiin tekoihin toista rotua tai
toista ihonväriä tahi etnistä alkuperää olevaa henkilöryhmää vastaan, samoin
kuin myös kaiken rotusortotoiminnan avustamisen, sen rahoittamisen mukaan
lukien.” (Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen
yleissopimus, 4 artikla, asetus 5.8.1970/544, SopS 37/1970.)
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikoksena
Ihmisoikeuksia loukkaavan sananvapauden rajoittaminen on Suomessa toteutettu muun muassa
rikoslailla. Etnisten ryhmien tahallinen solvaaminen, uhkailu ja panettelu on Suomessa rangaistavaa
kiihottaminen kansanryhmää vastaan –rikoksena (rikoslain 11 luvun 8 §). Tämä koskee myös internetissä
levitettyä aineistoa.
Pykälässä on kriminalisoitu sellaisten lausuntojen tai muiden tiedonantojen levittäminen yleisön
keskuuteen, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista
ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
voidaan tuomita sakkoihin tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Säännöksen tunnusmerkistötekijät
on vakiintuneesti jaoteltu seuraavasti:
Lausunto tai tiedonanto. Säännöksessä mainittu lausunto tai tiedonanto voidaan antaa suullisesti,
kirjallisesti, kuvallisesti, elein tai millä tahansa ymmärrettävällä lausuman esittämistavalla. Olennaista
on, että lausunto tai tiedonanto sisältää lainkohdassa tarkoitettua uhkailua, solvausta tai panettelua.
Uhkaus, panettelu tai solvaus. Uhkaamisella tarkoitetaan esimerkiksi väkivalta- tai omaisuusrikoksella
uhkaamista. Panettelu ja solvaaminen on tunnusmerkistössä rinnastettava kunnianloukkausrikoksen
tunnusmerkistöön. Panettelua on se, että kansanryhmän perättömästi väitetään syyllistyneen
rikoksiin tai niihin rinnastettaviin tekoihin. Solvauksessa voi olla kyse totuudenmukaisista väittämistä,
joiden esittämisen tarkoituksena kuitenkin on ollut loukkaaminen. Tyypillisempää on, että
solvaavat lausunnot eivät ole totuudenmukaisia. Näissä tapauksissa totuudenvastaisuutta voidaan
käyttää näyttönä tahallisuudesta ja näyttää osoituksena kiihottamistarkoituksesta. Solvauksena pidetään
myös harhaanjohtavia lausuntoja, esimerkiksi vahvasti yleistäviä lausumia.
Tahallisuusvaatimus. Tunnusmerkistön mukaan kyseessä on tekorikos, jonka tunnusmerkistö täyttyy
huolimatta siitä, syntyykö tekijän tavoittelema kiihotus kansanryhmää vastaan vai ei. Toisin
sanoen varsinaista seurausta ei vaadita. Tekoa voidaan pitää tahallisena, jos tekijä on pitänyt tunnusmerkistön
täyttymistä mahdollisena tai vähintäänkin suhtautunut siihen välinpitämättömästi.
Yleisölle levittäminen. Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että viestin yleisönä on avoin ihmisryhmä.
Rikos täyttyy, vaikka tiedonanto tulisikin lopulta vain pienen vastaanottajaryhmän tietoon.
Olennaista on, että vastaanottajien määrä ei ole ennakolta rajattu. Tunnusmerkistö täyttyy
myös riippumatta siitä, onko joku todisteellisesti vastaanottanut lausunnon/tiedonannon vai ei. Oikeuskäytännössä
on katsottu, että internetissä julkaiseminen on säännöksen tarkoittamaa levittämistä.
Myöskin keskustelupalstoilla esiintyy usein rasistisia lausumia, jotka ovat niin törkeitä, että ne täyttävät
rikoksen tunnusmerkistön, eivätkä kuulu sananvapauden piiriin. Keskustelupalstojen rasistinen
kirjoittelu voi olla myös yhdenvertaisuuslaissa (20.1.2004/21) tarkoitettua häirintää syrjinnän muotona,
joka tarkoittaa "henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai
tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai
hyökkäävä ilmapiiri” (6 § 2 momentin 3-kohta).
Esimerkiksi ”ryssä”- ja ”neekeri” –sanan käyttäminen ryhmistä on oikeuskäytännössä katsottu täyttävän
kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistön. Arvioitaessa sitä, täyttääkö tietty internet-sivusto
sen sisällön vuoksi rikoslain 11 luvun 8 §:n tunnusmerkistön, mainittujen sanojen käyttämistä voidaan
pitää näyttönä tahallisuudesta ja loukkaamistarkoituksesta. Lisäksi näiden sanojen käyttö lisää
lausuntojen törkeyttä.
Valtionsyyttäjä Mika Illman on väitöskirjassaan käsitellyt muun muassa sitä, mitkä perusoikeudet
tukevat rikoslain 11 luvun 8 §:ää ja missä tilanteissa/millä perustein sananvapautta voidaan rajoittaa.
(Mika Illman: Hets mot folkgrupp. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o
262. Helsinki, 2005.)
Oikeuskäytännöstä ja tutkintakeinoista
Demokraattinen ja ihmisoikeuksiin rakentuva yhteiskuntamme on siis säätänyt rikoslaissa tietyt
internetissä levitettävät viestit ja kuvat kielletyiksi. Tämä on jo sinänsä tärkeää. Rasististen lausumien
levittämisen kriminalisointi yksistään ei kuitenkaan riitä, vaan pykäliä tulisi myöskin soveltaa
käytännössä, kun ilmiö kuitenkin on todellisuutta. Kiellon ja siten myös sananvapauden rajoja olisi
hyvä myös täsmentää oikeuskäytännössä.
Vuonna 2006 vähemmistövaltuutettu teki tutkintapyyntöjä poliisille noin neljästäkymmenestä internet
-sivustosta. Tänä vuonna tutkintapyyntöjä on tehty muutama lisää. Näitä tapauksia ei ole vielä
käsitelty tuomioistuimessa. Osassa esitutkinta on edelleen kesken, osa on siirtynyt syyteharkintaan
ja yhdessä tapauksessa (vuonna 2007 tehty tutkintapyyntö) esitutkinta on keskeytetty, koska tietoa
tekijöiden henkilöllisyydestä ei ole saatu selvitettyä.
Usein ongelmana onkin, että internetissä voi esiintyä anonyymisti, eikä tekijän henkilöllisyyttä pystytä
selvittämään. Kokemukset erilaisista yhteistyö- ja toimintatavoista, joita on toteutettu muiden
internetissä esiintyvien kiellettyjen aineistojen kohdalla, osoittavat että tällaiseen materiaaliin on kuitenkin mahdollista puuttua.
Ilmoittamisesta
Jos epäasiallista materiaalia esiintyy keskustelupalstoilla, kannattaa sivustojen ylläpitäjälle ilmoittaa asiattomasta viestistä. Mikäli viestejä ei tästä huolimatta kohtuullisessa ajassa poisteta, voi ottaa yhteyttä viranomaisiin.

Rasistisesta materiaalista internetissä tai muualla voi tehdä tutkintapyynnön kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tekijän kotipaikkakunnan poliisille. Jos tekijän henkilöllisyydestä tai kotipaikasta ei ole tietoa, tutkintapyynnön voi tehdä Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle.
------------------

Johanna Suurpää toimii kuin ideologinen paskaämpärinsä Neuvostoliitto ja puna-armeija olisivat edelleen käytettävissään. Hän on väärässä ja toivottavasti tukehtuu lähiaikoina omaan paskaansa.


------------------------------------------------
Profiilikuva>

Keskustelua suomalaisista arvoista
Keskustelua aktiivisesti maahanmuutosta, islamista,maahanmuuttajista, politiikasta, ryssistä, neekereistä, somaleista, isänmaasta, taloudesta, väestöstä, Suomesta, jne. - Palautetta: e-mail: isanmaan_asiall@yahoo.com Katso lisää hakusanoilla "Seppo Lehto Karjala takaisin" netistä Valtiojohtomme ryssäläisyys ja neekeröinti ansaitsee rajua kritiikkiä. Kiitoksia Andrei Fjodoroville paljastuksistaan Mauno Koivistoa, Esko Ahoa ja Paavo Väyrystä koskien ja heidän miehittäjä-Ryssään kohdistuvista peloistaan. Asia oli kyllä tunnettu mutta kaipasi myös Ryssän edustajien vahvistusta. Eläkäämme ihmisiksi kukin omilla alueillamme
Tarkastele profiilia

------------------------


Mikäli haluat blogin alkuun niin klikkaa tuosta:

http://keskustelua-neekeri-ja-ryssa-sanasta.blogspot.com/

-----------------------------------------------------